string、int、int64相互转换

string、int、int64相互转换

import "strconv" //先导入strconv包

// string到int
int, err := strconv.Atoi(string)

// string到int64
int64, err := strconv.ParseInt(string, 10, 64)

// int到string
string := strconv.Itoa(int)

// int64到string
string := strconv.FormatInt(int64,10)

example

package main

import (
  "fmt"
  "strconv"
)

func main() {
  // string到int
  intValue, err := strconv.Atoi("1557214948")
  if err != nil {
    fmt.Println("string to int err:", err)
    return
  }
  fmt.Println("int value:", intValue)

  // string到int64
  int64Value, err := strconv.ParseInt("1557214948", 10, 64)
  if err != nil {
    fmt.Println("string to int64 err:", err)
    return
  }
  fmt.Println("int64 value:", int64Value)

  // int到string
  stringValue := strconv.Itoa(intValue)
  fmt.Println("int to string value:", stringValue)

  // int64到string
  stringValue = strconv.FormatInt(int64Value, 10)
  fmt.Println("int64 to string value:", stringValue)
}
int value: 1557214948
int64 value: 1557214948
int to string value: 1557214948
int64 to string value: 1557214948

转载请注明来源,欢迎对文章中的引用来源进行考证,欢迎指出任何有错误或不够清晰的表达。可以在下面评论区评论,也可以邮件至 wind.kaisa@gmail.com

💰

×

Help us with donation