linux十六进制字符串转二进制文件

linux十六进制字符串转二进制文件

hexdump.txt

0000000 8075 8343 4796 b1c0 fce7 2591 b993 30bb
0000010 c4b8 ed52 a647 707c 7a0a 0254 7af3 f2f6
0000020 897a fd4d 04ca f212 d9ad e4b2 f11c 433a
0000030 22e3 3210 a4e7 5f47 592e 5ec1 8ebd 295b
0000040 8578 58ee c8d6 4577 787a 70f2 e122 24fa
0000050 11aa 33d9 68bb 2036 72ef 09c6 fa2b 595c
0000060 2391 0444 6ad0 0901 bf62 49a0 f52c 12d9
0000070 779c 0877 c230 187c 7f0a 5f3d 2043 f08b
0000080 d527 564c 6d63 5ae0 29c6 a590 117b 7d53
0000090 be8f bc38 7c0e 682f f76b ee59 a4dd c6c3
00000a0 71bd f180 1d6d 7c82 7602 4529 d7f4 30d7
00000b0 b814 26d0 9283 692e a1be 1a7a f0b0 ea5c
00000c0 363b 6e15 76f4 4ed5 55a2 9732 58dd 0014
00000d0 a793 7a6e 8ae0 1884 bd27 8973 5085 d087
00000e0 c332 79fc 892c 475f 8622 dc23 bdd1 db1b
00000f0 42a9 de27 8dec e684 b04d 6f14 11da 2338
0000100

xdd

xdd -r -p hexdump.txt
X44yk�rY3
     �ĸ�R�Gp|z
Tz������L�!-��K/�3�0"�2��_GY.^���)W���dWw��."O�P�3�h� 6r�    ��+Y\9DF��$�R�-�pww�0|
Rud��5��jY��0����8|h/�k�Y����
p��&�i.��z��\
       c��WoD�UZ)s%��@Ч�zn����'�sP�Ї
                      3'�Ȓ�u�b-�;����B��'��愰Mo�#8

转载请注明来源,欢迎对文章中的引用来源进行考证,欢迎指出任何有错误或不够清晰的表达。可以在下面评论区评论,也可以邮件至 wind.kaisa@gmail.com

💰

×

Help us with donation